Pa'pahandangam

Sahuham

Sahuham

Gereja dio Bambambuda

Gereja dio Bambambuda

Pa'pahandangam dio Bambam

Pa'pahandangam dio Bambam

Pa'pahandangam dio Bambam

Pa'pahandangam dio Bambam

Uma anna Tanete

Uma anna Tanete

Uma dio Bambam

Uma dio Bambam

Kahubem

Kahubem

Uma

Uma

Uma anna tanete dipahandam mambela

Uma anna tanete dipahandam mambela